เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นายอานนท์  เหมือนกู้ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
2 นางสาวมุลยานา  ดะอุแม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 นายฮาเต็ม  ซากา

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
Tel: