ครู

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นายอับดุลกอยยูม  ตาเละ ครูภาษาไทย
2 นางสาวรุสนีดา  ดือราแม ครูภาษาไทย
3 นายมะรุสดี  ยูโซ๊ะ ครูคณิตศาสตร์
4 นายมะรอกี  แมเดาะ ครูคณิตศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ
5 นายอารีฟ  สาและ ครูคณิตศาสตร์
6 นางสาวฮานานี  มุเสะ ครูคณิตศาสตร์
7 นายอูบัยดิลละห์  อัลฮาซีมีย์ ครูสังคม
8 นายอับดุลเอาว์วัล  สิดิ ครูสังคม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9 นายธวัช  นุ้ยผอม ครูสังคม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10 นายซอดิก  กาเจ ครูสังคม
11 นายอซัม  สาและ ครูสุขศึกษา
12 นางสาวมาญีดา  เกษตรกาลาม์ ครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ
13 นางสาวนิรานี  บินนิมะ ครูวิทยาศาสตร์
14 นายอิสระ  อินตะนัย ครูวิทยาศาสตร์
15 นางสาวฆอฟเสาะ  วานิ ครูวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ
16 นายอุสมาน  สารี ครูวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 นางสาวดาวียะห์  อาแด ครูวิทยาศาสตร์
18 นายฟัยซอล  เปาะแต ครูคอมพิวเตอร์
19 นางสาวฮัสนีย์  มะดือราแว ครูภาษาอังกฤษ
20 Miss.Hesti Leviana  Sari ครูภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
21 นายมูฮัมมัดอิควัน  ดราฮิง ครูภาษาอังกฤษ
22 นายกูมันโซร์  กุสุหลง ครูหอพัก กลุ่มงานหอพักชาย
23 นางสาวซีตีมัรยัม  ตูโนดี ครูหอพัก กลุ่มงานหอพักหญิง
24 นางสาววันซูไฮลา  บินบากา ครูหอพัก กลุ่มงานหอพักหญิง
25 นายสะการียา  กาเซ็ง ครูหอพัก กลุ่มงานหอพักชาย
26 นายซาการียา  สาเระ ครูหอพัก กลุ่มงานหอพักชาย
27 นายฮาริษ  นาแว ครูอิสลามศึกษา
28 อาจารย์พิเศษอาจารย์พิเศษ (คณะวิทย์)  
29 นางสาวอาซียะห์  เจ๊ะมิส กลุ่มงานหอพักหญิง

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
Tel: