นักวิชาการศึกษา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวนูรไอนี  ทองมณี เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
2 นายอิลฮาม  สือรี

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
Tel: