เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

           โรงเรียนสาธิตอิสลามต้นแบบที่มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์บูรณาการอิสลาม  มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้  มีความเป็นผู้นำและดำรงชีวิตตามวิถีอิสลาม

พันธกิจ
  1.      เป็นโรงเรียนสาธิตอิสลามต้นแบบที่มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์บูรณาการอิสลาม
  2.      ผลิตนักเรียนที่มีความเป็นผู้นำ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและดำรงชีวิตตามวิถีอิสลาม   
  3.      จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการอิสลามเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่
  4.      พัฒนาระบบการบริหารและบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  5.      จัดแหล่งเรียนรู้รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่สร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้


"ผลิตนักเรียนที่มีความเป็นดุลยภาพระหว่างความรู้และความดี"ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
Tel: