ลาออก

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นายมะรอซือดี  ดอแต
2 นางสาวฟารีดา  ดาโอะ
3 นายรอสดี  แมงกาจิ
4 นางสาวมาณีษา  บาสอลอ
5 นายอนัส  กอเล็ง
6 นางสาวมูฮำหมัดซูฮาดา  ดีแม
7 นางสาวนูรีดา  เละแเมะ
8 นายอับดุลมานัฟ   รูมอ
9 นายอูเซ็ง  ยะมะซิ
10 นางสาวมาดีฮะห์  อีแต
11 นางสาวรุสมีนีย์  ลาแซ
12 นางสาวนูรีดา  ซาบารอ
13 นายนิอัสมิง  มิแล๊ะ
14 นางสาวฝาติเม๊าะ  มะหลำ
15 นายอับดุลเลาะ  ฮีเรหูวา
16 นางสาวอารีนา  มีนาดูกา
17 นางสาวซูฮาดา  ดอเลาะ
18 นางสาวอานิส  บือซา
19 นางสาวตามีลา  อาแว
20 นางสาวพาดีละห์  แวเจะ
21 นางสาวซากีย๊ะ  ดอเลาะเจ๊ะแต
22 นายนัสรุดดีน  พังเลา ภาษาไทย
23 นางสาวสูรีนา  เจ๊ะแย ภาษาไทย
24 นางรอสน๊ะ  คอแล ภาษาไทย
25 นางสาวนูรีซัน  สาแม วิทยาศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
Tel: 088-7863448
E-mail : santiraman@gmail.com