ครูฝึกสอน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นายฮานีฟ  ล่อเต๊ะ
2 นางสาวฟารีฮาน  มูฮามา
3 นายมูฮัมหมัดอาซีร  หะยีกิจิ

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
Tel: 088-7863448
E-mail : santiraman@gmail.com