ครูพี่เลี้ยง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวซากีเราะห์  สะกะแย
2 นางสาวฮายาตี  ดอละ
3 นางสาวสาฟีเยาะ  ดอละ
4 นางสาวนูรีย๊ะ  อาบูดอแล
5 นางสาวพาดีละ  หะสีแม
6 นางสาวสีตีฮียา  แนหะยอ
7 นางสาวสีตีรอม๊ะ  สะมะลี
8 นางสาวอาฟียะห์  การูมอ
9 นางฮายาตี  ดอละ

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
Tel: 088-7863448
E-mail : santiraman@gmail.com