ครูวิทยากร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นายอบูบักร  สะแหละ ครู
2 นางสาวสูมัยยะห์  มาปะ ครู ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
3 นางอาซีซ๊ะ  ดอรอแมง ครู
4 นางสาวมุสลีมะห์  ซูละ ครู
5 นางสาวการีมะห์  เจ๊ะตีแม ครูประจำชั้น ภาษาไทย
6 นางสาวฟามซ่า  จารง ครูประจำชั้น ภาษาไทย
7 นางสาวซูนีเราะห์  ดอเลาะ ครูประจำชั้น อัลกุรอานและอัตตัฟซีร
8 นางสาวมาริษา  นุศรี ครูประจำชั้น ภาษาไทย
9 นางสาวสุไรดา  สะนิดาราสนิ ครูประจำชั้น ภาษาไทย
10 นางสาวอัซหมะ  เถาะ ครูประจำชั้น คณิตศาสตร์
11 นางสาวอัสมะ  วาจิ ครูประจำชั้น คณิตศาสตร์
12 นางสาวซูไฮบ๊ะ  อุเซ็ง ครูประจำชั้น วิทยาศาสตร์
13 นางสาวซูไรนี   ดีมูเละ ครูประจำชั้น สังคม ศึกษา และวัฒนธรรม
14 นางซูไวบะฮ์  ยามา ครูประจำชั้น ภาษาต่างประเทศ
15 นางมัรยัม  จิดอลี ครูประจำชั้น ภาษาต่างประเทศ
16 นางสาวรอกีเย๊าะ  ปะตะมอ ครูประจำวิชา คณิตศาสตร์
17 นางสาวอาซมาอ์   ยะมะซิ ครูประจำวิชา วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
18 นายฮาซัน  เละแมะ ครูประจำวิชา อัลอัคลาก
19 นายพันดี  ดีหะมะ ครูประจำวิชา
20 มูฮำหมัดอามีรุดดีน  หะยีสาและ
21 นายนาซอฟ๊ะห์  เต๊ะเอะ
22 นายมะสุกรี  มะแซ สุขศึกษาและพละศึกษา กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
23 นายอัฮหมัด  มูหินิ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
24 นางสาวยูลีซา  สะรี
25 นางสาวฮูดา  อาบูซิ
26 นางสาวลาตีฟ๊ะ  ยะโก๊ะ

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
Tel: 088-7863448
E-mail : santiraman@gmail.com