ครูวิทยากร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวฟามซ่า  จารง ครูประจำชั้น ภาษาไทย กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
2 นางสาวซูไรนี   ดีมูเละ ครูประจำชั้น สังคม ศึกษา และวัฒนธรรม
3 นางซูไวบะฮ์  ยามา ครูประจำชั้น ภาษาต่างประเทศ
4 นายเปาซี  มูเด็ง หัวหน้ากลุ่มสาระ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
5 นางสาวลาตีฟ๊ะ  ยะโก๊ะ ครูประจำวิชา
6 นางอาซีซ๊ะ  ดอรอแมง ครูประจำวิชา กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
7 นางสาวการีมะห์  เจ๊ะตีแม ครูประจำวิชา ภาษาไทย กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
8 นางสาวมุสลีมะห์  ซูละ ครูประจำวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
9 นางสาวรอกีเย๊าะ  ปะตะมอ ครูประจำวิชา คณิตศาสตร์
10 นางสาวอัซหมะ  เถาะ ครูประจำวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
11 นางสาวอาซมาอ์   ยะมะซิ ครูประจำวิชา วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
12 นายมะสุกรี  มะแซ ครูประจำวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
13 นายฮาซัน  เละแมะ ครูประจำวิชา อัลอัคลาก
14 นายอัฮหมัด  มูหินิ ครูประจำวิชา ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
15 นายพันดี  ดีหะมะ ครูประจำวิชา
16 นายยศพร  นุ่มจำนงค์ สุขศึกษาและพละศึกษา กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
17 นางสาวยูลีซา  สะรี

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
Tel: 088-7863448
E-mail : santiraman@gmail.com