เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศานติวิทยาได้ ก่อตั้งขึ้นมาจากเจตนารมณ์ของบุคคลหลายแขนงหลายอาชีพ ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาระบบบูรณาการ ระหว่างการศึกษาภาคสามัญและภาควิชาศาสนา โดยการนำของนายอับดุลรอซีด  นิริงจือแร และคณะอีก 7 คน คือ นายสุนทร  อาแซบาก้า อาชีพข้าราชการประจำ นายมูบารัก ระสิหินิ  อาชีพครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโต๊ะปาเก๊ะ นายสูดิง ตอแลหม๊ะ  นายอับดุลเราะห์มาน  การูมอ  นายซาการียา  แวดอเลาะ  นายอับดุลเราะห์มาน  ยะมะซิ   และนายมาหะมะ  คอแล 

เดิมทีบุคคลที่ได้กล่าวมาข้างต้น สอนที่โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2544  เริ่มจัดหาที่ดินและงบประมาณจัดซื้อที่ดินเพื่อทำการก่อสร้างโรงเรียน ประมาณ 30 ไร่ และในปีพ.ศ. 2547 ได้จัดสร้างอาคารเรียนและอาคารมัสยิด ในพื้นที่ 7 ไร่เศษ โดยได้รับเงินอุดหนุนจากมูลนิธิฟื้นฟูมรดกอิสลาม ภาคพื้นเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย) และได้ขออนุญาตจัดตั้งและจดทะเบียน โรงเรียนเอกชนสอนศานาอิสลามในนามโรงเรียนพัฒนศาสน์โกตาบารู ได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2552  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2553 

ปีการศึกษา 2552 คณะผู้ก่อตั้งได้จดทะเบียนมูลนิธิซอฮาบะห์พร้อม ๆ กับก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับเปิดทำการสอนในระดับ ก่อนประถมและระดับประถมศึกษา โดยได้รับเงินอุดหนุนจากสภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย

ปี พ.ศ.  2553  ได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งโรงเรียน ประเภทสามัญศึกษา ภายใต้การบริหารของมูลนิธิซอฮาบะห์ ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 มีจำนวนนักเรียนในปีนี้  35  คน มีครูและบุคลากรทั้งหมด  9    คน   คือ นายอับดุลกอเดร์  มาจิ   นางรอสนะห์   คอแล   นางสาวสูรีนา  สะกะแย   นางสาวฟาดีละ   ดอเลาะ  นางสาวฮาบีบะห์  สามะแย   โดยมีนายอับดุลรอซีด  นิริงจือแร เป็นผู้รับใบอนุญาต  นายอับดุลเราะห์มาน  ยามะซิ เป็นผู้จัดการ และนายยุสรีย์  กอดีรีย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา  เป็นผู้อำนวยการ 

วันที่ 1  ธันวาคม  2553   โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจากนายยุสรี กอดีรีย์ ซึ่งได้ขออนุญาตลาออกเพื่อเป็นกลับไปบริหารโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยาอย่างเต็มตัว โรงเรียนได้แต่งตั้งนายรอสดี  แมงกาจิ เป็นผู้อำนวยการแทน

วันที่ 20 ธันวาคม 2553  โรงเรียนได้ยื่นขอเปลี่ยนประเภทโรงเรียนจากประเภทสามัญศึกษาเป็นประเภท สามัญศึกษา ลักษณะการศึกษาสงเคราะห์  ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่  24   พฤษภาคม  2554  

ปีการศึกษา 2554   โรงเรียนมีนักเรียนมาสมัครเรียนทั้งหมด   135   คน  มีครูและบุคลากรทั้งหมด      13  คน  คือ นายอับดุลกอเดร์  มาจิ  นางรอสนะห์  คอแล นางสาวสูรีนา  สะกะแย นางสาวพาดีละ   ดอเลาะ  นางสาวฮาบีบะห์  สามะแอ นางสาวฮุสนา  หะยีดอเลาะ นางสาวพาตีเม๊าะ   ยูโซ๊ะ  นางสาวนาดียะห์   ดาซิง นางสาวฮีดายู  บินมามุ  นางสาวซาบูเราะ  ดีมูเละ ( เป็นลูกจ้างชั่วคราว)  โดยมีนายอับดุลรอซีด  นิริงจือแร เป็นผู้รับใบอนุญาต  นายอับดุรเราะห์มาน  ยะมะซิ เป็นผู้จัดการ และนายรอสดี   แมงกาจิ  เป็นผู้อำนวยการ

 

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140
Tel: 088-7863448
E-mail : santiraman@gmail.com