บุคลากรทางการศึกษา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวมุสมีนา  มะติเยาะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 นางสาวอีมาน  แม หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและอนามัย
3 นางสาวอานีซะห์  มะลี หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4 นางสาวซูฮัยนีร์  สะแม
5 นางสาวนูรฮายาตี  ยาโง๊ะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6 นายซาการียา   แม
7 นางสาวนูรีดา  วาโซะ

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
Tel: