ครูผู้สอน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นายกกกก  ขขขข ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2 นายอาบีดิง  ลูดิง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
3 นายอัสรี  แวสมาแอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4 นางสาวรุ้งตะวัน  กลมกล่อม ครูผู้สอน ฝ่ายระบบดูแลนักเรียน
5 นางสาวฮาลีเมาะ  ฮูลู ครูผู้สอน
6 นางสาวฮาลีม๊ะ  ซาซู ครูผู้สอน
7 นางสาวอาบีด๊ะห์  ยูเละ ครูผู้สอน ฝ่ายวิชาการ
8 นางสาวแวนะ  โต๊ะมิง ครูผู้สอน
9 นางสาวรีนา  แวหะยี ครูผู้สอน
10 นางสาวรอสะนี  ยูโซ๊ะ ครูผู้สอน ฝ่ายวิชาการ
11 นางสาวมูนีเราะห์  ดือราแม ครูผู้สอน
12 นายมะรอบี  กาเซ็ง ครูผู้สอน
13 นางสาวไซนับ  สะมะแอ ครูผู้สอน
14 นางสาวคอรีเย๊าะ  แวเดร์ ครูผู้สอน
15 นางสาวคอรียะห์  อาบู ครูผู้สอน
16 นางอาซียะ  สุระดี ครูผู้สอน
17 นายนายมูญาฮีดีน  แวมะ ครูผู้สอน
18 นางสาวไลลา  มะเซ็ง ครูผู้สอน
19 นางสาวสุไรดา  มูหิ ครูผู้สอน
20 นายดุนยา  สะละสอ ครูผู้สอน
21 นางสาวสูมัยย๊ะ  ยะดารอ ครูผู้สอน
22 นางสาวรุสดา  ยาบา ครูผู้สอน
23 นางสาวนูรีซา  มะลี ครูผู้สอน
24 นางสาวรอฮีซัน  สะระนะ ครูผู้สอน
25 นางสาวมัรฎียะห์  ติโบซู ครูผู้สอน
26 นางสาวซูรายา  มะเซ็งบางี ครูผู้สอน
27 นางสาวยูซรอ  สาแม็ง ครูผู้สอน
28 นางสาวนูรีสัน  เด็งซาแม ครูผู้สอน ฝ่ายวิชาการ
29 นางสาวยามีละ  กาเซ็ง ครูผู้สอน
30 นายมุสตอฟา  แวดอเลาะ ครูผู้สอน
31 นางสาวทัศนา  ฮาเมาะ ครูผู้สอน ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ
32 นางสาวอัรวา  เจ๊ะเยาะเจ๊ะเตะ ครูผู้สอน คณิตศาสตร์
33 นางสาวนูวารี  เจะเย็ง ครูผู้สอน คณิตศาสตร์
34 นางสาวรอกีเยาะ  ดอปอ ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 นางสาวซาฮีดะห์  มะลาเฮง ครูผู้สอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายระบบดูแลนักเรียน
36 นายนาย.อิสมาแอล  มะเสาะ ครูผู้สอน ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
37 นางสาวต่วนยามีละห์  ซิเดะ ครูผู้สอน ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
38 นางสาวนูรฮูฎา  สาเมาะ ครูผู้สอน
39 นางสาวซาฮูรี  เจะหะ ครูผู้สอน
40 นางสาวอาซูรีนา  จารู ครูผู้สอน
41 นางสาวยูใลฬา  ดือราแม ครูประจำชั้น
42 นางสาวซัมซียะห์  มะลี ครูประจำชั้น
43 นางสาวรอมล๊ะ  เจ๊ะเด็ง ครูประจำชั้น
44 นางสาวรุสนี  อาลีมามะ ครูประจำชั้น
45 นางสาวอาซีย๊ะ  บาฮา ครูประจำชั้น
46 นางสาวสากียะ  ตูแก ครูประจำชั้น
47 นางสาวซอพีย๊ะห์  มาแซะ ครูประจำชั้น
48 นายอาบัส  บาเหะ ครูประจำชั้น
49 นางสาวอารีนา  มะลี ครูประจำชั้น
50 นางสาวรอกีเย๊าะ  ลามอ ครูประจำชั้น
51 นางสาวศีณนีเราะห์  หะยีดอเล๊าะ ครูประจำชั้น
52 นางสาวนัสรีย์  บินอะห์มัด ครูประจำชั้น ภาษาไทย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
53 นางสาวซูลฟา  อัลอะหมัด ครูประจำชั้น ภาษาต่างประเทศ
54 นางสาวฟาฏีมะฮ์  ซามอ ครูประจำชั้น ภาษาอาหรับ
55 นายอาซือมัน  กาเซะ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนร. ฝ่ายระบบดูแลนักเรียน
56 นายยาฮีดีน  มะเซ่ง หัวหน้ากลุ่มงานตัรบียะห์ ฝ่ายระบบดูแลนักเรียน
57 นางสาวยามีละห์  หิเล คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
58 นางสาวซามีรา  แม
59 นางสาวฮาบีบะห์  สมาแอ
60 นางสาวอาอีชะฮ์  ดาโอะ
61 นางสาวตาฮีระห์  จารุ
62 นางสาวพาตีเมาะ  หะเยาะ
63 นางสาวซัยนีย์  ลูดิง
64 นางสาวซัยนับ  เจะเนาะ
65 นางสาวอาอีเซาะห์  แม
66 นางสาวซัมซียะห์  กาเต๊ะ
67 นายอาเซิน  มะแตหะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
68 นายอับดุลเลาะห์  แม
69 นางสาวอามีเนาะห์  สีแล
70 บาซีเราะห์  ดือเร๊ะ
71 นางสาวการีมะห์  หะยีสะมะ
72 นางสาวยารีย๊ะ  กาจะลากี
73 นางสาวนูรีดา  ฆอเลาะ
74 นางสาวการีตา  ซง คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
75 นางสาวฮูซณา  ติโบซู
76 นายการีมี  ติโบซู
77 นางนูรีย๊ะ  ปูซู
78 นางสาวบัลกีส  บือแน
79 นางสาวปรีดา  ปะโอะมานิ
80 นางฟัตฮียะห์  แม
81 นายมะรอมือลี  สาแม็ง
82 นายมะหะมะ  อาบู
83 นายมายิ  ดะละสู
84 นายมาหามะ  หะยีมะเย็ง
85 นายมาหามะอูเซ็ง  บาเหะ
86 นางสาวมุสลีฮะห์  อาลีมามะ
87 นายมูฮำหมัด  แม
88 นายยูโซ๊ะ  ติโบซู
89 นางสาวยูไรนี  ดอเลาะ
90 นางรอซีด๊ะ  อาบู
91 นางสาวรัชณี  แคยิหวา
92 นางสาวรุสมีนี  เดะแอ
93 นางสาวไลลา  ปุนยัง
94 นางสาวแวหม๊ะ  แวหะยี
95 นางสะอีด๊ะ  ยานยา
96 นายสาละมิง  วาหลง
97 นางสาวสุนัยยะห์  ดือเระ
98 นายสุลัยมาน  เจ๊ะดอมะ
99 นายอนันต์  อาแว
100 นายอับดุลอาซิ  ดอเลาะ
101 นางสาวอัสม๊ะ  บือนีมะเร๊ะ
102 นางสาวอัสมา  เลาะสะแต
103 นายอาซุวาน  บากา
104 นางสาวอามานี  วอลีมาแย
105 นายอายีเด็ง  แลแค
106 นายอิมรอน  มะแตหะ
107 นางฮามีดะห์  ติโบซู
108 นางสาวฮูดา  บือแน
109 นางสาวอาซียะห์  บาฮา
110 นางสาวฮานาญ  ยาเซ็ง
111 นางสาวฮานาญ  ยาเซ็ง
112 นางสาวมารีนา  ดอกา
113 นางสาวบุศรอ  มุเซะ
114 นางสาวตัสนีม  ยะผา
115 นางสาวนางสาวอารีนา  สาหะ
116 นางสาวฟาดีละห์  ดะเซ็ง
117 นางสาวอีมาน  สาและ
118 นางสาวรอมซียะห์  แวบือราเฮง
119 นางสาวฟาฏอนะห์  แวมะ
120 นายอาคียัตร์  อับดุลสามะ
121 นายนายลุกมัน  ยูโซะ
122 นางสาวฟารีซา  มะระนะ
123 นางสาวณัฐฐา  อีปง
124 นายมูหำมัด  เลาะสะแต

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
Tel: