ครูผู้สอน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นายกกกก  ขขขข ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2 นายอาบีดิง  ลูดิง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
3 นายอัสรี  แวสมาแอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4 นางสาวสูมัยย๊ะ  ยะดารอ ครูผู้สอน
5 นางสาวรุสดา  ยาบา ครูผู้สอน
6 นายดุนยา  สะละสอ ครูผู้สอน
7 นางสาวสุไรดา  มูหิ ครูผู้สอน
8 นางสาวไลลา  มะเซ็ง ครูผู้สอน
9 นายนายมูญาฮีดีน  แวมะ ครูผู้สอน
10 นางสาวนิซูไฮลา  นิโซะ ครูผู้สอน
11 นางสาวฮูดา  สะมาซอ ครูผู้สอน
12 นางสาวนูรเซียนา  อาแว ครูผู้สอน
13 นางอาซียะ  สุระดี ครูผู้สอน
14 นางสาวคอรียะห์  อาบู ครูผู้สอน
15 นางสาวคอรีเย๊าะ  แวเดร์ ครูผู้สอน
16 นางสาวไซนับ  สะมะแอ ครูผู้สอน
17 นายมะรอบี  กาเซ็ง ครูผู้สอน
18 นางสาวมูนีเราะห์  ดือราแม ครูผู้สอน
19 นางสาวรอสะนี  ยูโซ๊ะ ครูผู้สอน ฝ่ายวิชาการ
20 นางสาวรีนา  แวหะยี ครูผู้สอน
21 นางสาวแวนะ  โต๊ะมิง ครูผู้สอน
22 นางสาวอาบีด๊ะห์  ยูเละ ครูผู้สอน ฝ่ายวิชาการ
23 นางสาวฮาลีม๊ะ  ซาซู ครูผู้สอน
24 นางสาวฮาลีเมาะ  ฮูลู ครูผู้สอน
25 นางสาวรุ้งตะวัน  กลมกล่อม ครูผู้สอน ฝ่ายระบบดูแลนักเรียน
26 นายมุสตอฟา  แวดอเลาะ ครูผู้สอน
27 นางสาวยามีละ  กาเซ็ง ครูผู้สอน
28 นางสาวนูรีสัน  เด็งซาแม ครูผู้สอน ฝ่ายวิชาการ
29 นางสาวยูซรอ  สาแม็ง ครูผู้สอน
30 นางสาวซูรายา  มะเซ็งบางี ครูผู้สอน
31 นางสาวมัรฎียะห์  ติโบซู ครูผู้สอน
32 นางสาวรอฮีซัน  สะระนะ ครูผู้สอน
33 นางสาวนูรีซา  มะลี ครูผู้สอน
34 นางสาวทัศนา  ฮาเมาะ ครูผู้สอน ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ
35 นางสาวนูวารี  เจะเย็ง ครูผู้สอน คณิตศาสตร์
36 นางสาวอัรวา  เจ๊ะเยาะเจ๊ะเตะ ครูผู้สอน คณิตศาสตร์
37 นางสาวรอกีเยาะ  ดอปอ ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 นางสาวซาฮีดะห์  มะลาเฮง ครูผู้สอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายระบบดูแลนักเรียน
39 นางสาวต่วนยามีละห์  ซิเดะ ครูผู้สอน ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
40 นายนาย.อิสมาแอล  มะเสาะ ครูผู้สอน ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
41 นางสาวนูรฮูฎา  สาเมาะ ครูผู้สอน
42 นางสาวนาดียา  อาบี ครูผู้สอน
43 นางสาวซาฮูรี  เจะหะ ครูผู้สอน
44 นางสาวอาซูรีนา  จารู ครูผู้สอน
45 นางสาวรอมล๊ะ  เจ๊ะเด็ง ครูประจำชั้น
46 นางสาวซัมซียะห์  มะลี ครูประจำชั้น
47 นางสาวอาซีย๊ะ  บาฮา ครูประจำชั้น
48 นางสาวรุสนี  อาลีมามะ ครูประจำชั้น
49 นางสาวยูใลฬา  ดือราแม ครูประจำชั้น
50 นางสาวรอกีเย๊าะ  ลามอ ครูประจำชั้น
51 นางสาวศีณนีเราะห์  หะยีดอเล๊าะ ครูประจำชั้น
52 นางสาวอารีนา  มะลี ครูประจำชั้น
53 นายอาบัส  บาเหะ ครูประจำชั้น
54 นางสาวสากียะ  ตูแก ครูประจำชั้น
55 นางสาวซอพีย๊ะห์  มาแซะ ครูประจำชั้น
56 นางสาวนัสรีย์  บินอะห์มัด ครูประจำชั้น ภาษาไทย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
57 นางสาวซูลฟา  อัลอะหมัด ครูประจำชั้น ภาษาต่างประเทศ
58 นางสาวฟาฏีมะฮ์  ซามอ ครูประจำชั้น ภาษาอาหรับ
59 นายอาซือมัน  กาเซะ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนร. ฝ่ายระบบดูแลนักเรียน
60 นายยาฮีดีน  มะเซ่ง หัวหน้ากลุ่มงานตัรบียะห์ ฝ่ายระบบดูแลนักเรียน
61 นางสาวยามีละห์  หิเล คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
62 นางสาวการีมะห์  หะยีสะมะ
63 นางสาวนูรีดา  ฆอเลาะ
64 นางสาวอามีเนาะห์  สีแล
65 นางสาวอาอีชะฮ์  ดาโอะ
66 บาซีเราะห์  ดือเร๊ะ
67 นางสาวซัมซียะห์  กาเต๊ะ
68 นางสาวซัยนับ  เจะเนาะ
69 นางสาวซัยนีย์  ลูดิง
70 นางสาวซามีรา  แม
71 นางสาวตาฮีระห์  จารุ
72 นางสาวพาตีเมาะ  หะเยาะ
73 นางสาวยารีย๊ะ  กาจะลากี
74 นายอับดุลเลาะห์  แม
75 นายอาเซิน  มะแตหะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
76 นางสาวอาอีเซาะห์  แม
77 นางสาวฮาบีบะห์  สมาแอ
78 นางสาวการีตา  ซง คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
79 นางสาวฮูซณา  ติโบซู
80 นายการีมี  ติโบซู
81 นางนูรีย๊ะ  ปูซู
82 นางสาวบัลกีส  บือแน
83 นางสาวปรีดา  ปะโอะมานิ
84 นางฟัตฮียะห์  แม
85 นายมะรอมือลี  สาแม็ง
86 นายมะหะมะ  อาบู
87 นายมายิ  ดะละสู
88 นายมาหามะ  หะยีมะเย็ง
89 นายมาหามะอูเซ็ง  บาเหะ
90 นางสาวมุสลีฮะห์  อาลีมามะ
91 นายมูฮำหมัด  แม
92 นายยูโซ๊ะ  ติโบซู
93 นางสาวยูไรนี  ดอเลาะ
94 นางรอซีด๊ะ  อาบู
95 นางสาวรัชณี  แคยิหวา
96 นางสาวรุสมีนี  เดะแอ
97 นางสาวไลลา  ปุนยัง
98 นางสาวแวหม๊ะ  แวหะยี
99 นางสะอีด๊ะ  ยานยา
100 นายสาละมิง  วาหลง
101 นางสาวสุนัยยะห์  ดือเระ
102 นายสุลัยมาน  เจ๊ะดอมะ
103 นายอนันต์  อาแว
104 นายอับดุลอาซิ  ดอเลาะ
105 นางสาวอัสม๊ะ  บือนีมะเร๊ะ
106 นางสาวอัสมา  เลาะสะแต
107 นายอาซุวาน  บากา
108 นางสาวอามานี  วอลีมาแย
109 นายอายีเด็ง  แลแค
110 นายอิมรอน  มะแตหะ
111 นางฮามีดะห์  ติโบซู
112 นางสาวฮูดา  บือแน
113 นางสาวอาซียะห์  บาฮา
114 นางสาวฮานาญ  ยาเซ็ง
115 นางสาวฮานาญ  ยาเซ็ง
116 นางสาวมารีนา  ดอกา
117 นางสาวบุศรอ  มุเซะ
118 นางสาวตัสนีม  ยะผา
119 นางสาวนางสาวอารีนา  สาหะ
120 นางสาวฟาดีละห์  ดะเซ็ง
121 นางสาวอีมาน  สาและ
122 นางสาวรอมซียะห์  แวบือราเฮง
123 นางสาวฟาฏอนะห์  แวมะ
124 นายอาคียัตร์  อับดุลสามะ
125 นายนายลุกมัน  ยูโซะ
126 นางสาวฟารีซา  มะระนะ
127 นางสาวณัฐฐา  อีปง
128 นายมูหำมัด  เลาะสะแต

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
Tel: