นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกสอน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นายอนุวัฒ  ภักดี ครูผู้ช่วยสอน
2 นางสาวรูวายดา  สาเมาะ ครูผู้ช่วยสอน
3 นางสาวโนรฮานีดา   ฮาเซ็ม ครูผู้ช่วยสอน
4 นายซุลฟา  วามะ ครูผู้ช่วยสอน

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134