นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกสอน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นายอนุวัฒ  ภักดี ครูผู้ช่วยสอน
2 นายพสุภัชญ์   นิลธนะพันธุ์ ครูผู้ช่วยสอน
3 นางสาวโนรฮานีดา   ฮาเซ็ม ครูผู้ช่วยสอน
4 นางสาวรูวายดา  สาเมาะ ครูผู้ช่วยสอน
5 นางสาวสุรินันท์   แชแมง ครูผู้ช่วยสอน ภาษาไทย
6 นางสาวซารีนา   เปาะและ ครูผู้ช่วยสอน ภาษาไทย กลุ่มงานวิชาการ
7 นายมนพันธ์  เจ๊ะโซ๊ะ ครูผู้ช่วยสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการ
8 นางสาวอาฟีฟะ   มามุ ครูผู้ช่วยสอน ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
9 นางสาวสีตีนูร์วานี   จำปีพันธุ์ ครูผู้ช่วยสอน ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
10 นายซุลฟา  วามะ ครูผู้ช่วยสอน

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134