พนักงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวกูนะ  สะบูโด เจ้าหน้าที่ AIC
2 นางสาวกานต์สินี  บุญระนอม เจ้าหน้าที่ AIC
3 นางสาวนัสรียา  สาดีน เจ้าหน้าที่ AIC
4 นายอนุวัฒน์  ยาวาระยะ เจ้าหน้าที่ AIC
5 นางสาวฮายาตี  แวแม เจ้าหน้าที่ AIC
6 นางสาวนิบัลกิซ  สาและ เจ้าหน้าที่ AIC
7 นางสาวณัฐมล  ยามันสะบีดีน เจ้าหน้าที่ AIC
8 นางสาวยัสมี  อูมา เจ้าหน้าที่ AIC
9 นายชาญชัย  ขะเรมะนัน เจ้าหน้าที่ AIC
10 นางสาวซีตีอัยเซาะ  ซียง เจ้าหน้าที่ AIC
11 นางสาวนูรีซา  หะยีมะ เจ้าหน้าที่ AIC
12 นางสาวสุนิตา  สาและ เจ้าหน้าที่ AIC
13 นางสาวนูรียะ  เจาะบองอ เจ้าหน้าที่ AIC
14 นางสาวอจาริยา  นิกาจารย์ เจ้าหน้าที่ AIC สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการ
15 นางสาวฟาตีมะห์  เจะโว๊ะ เจ้าหน้าที่ AIC สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการ
16 นายกษมา  ฤทธมาตย์ นักการ กลุ่มงานอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
17 นายหร่อหมาน  แต้หล๊ะ นักการ กลุ่มงานอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
18 นางสาวบุหงา  เหมมะหมัด พนักงานทำความสะอาด สำนักอำนวยการ
19 นางสาววรรณิภา  แหนุ่ม พนักงานทำความสะอาด สำนักอำนวยการ
20 นางสาวน้องใหม่  สิงหาด พนักงานทำความสะอาด สำนักอำนวยการ
21 ชนัญชิดา   จินนะวงศ์ พนักงานทำความสะอาด
22 นายซารีฟ  อะแม

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134