ครูแผนกอนุบาลและประถม

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวนูรฮูดา  สาและ ครูประถม
2 นายอุลฟี  มามะ ครูประถม
3 นางสาวอัสมะ  โต๊ะเจ๊ะแม ครูประถม
4 นางสาวอุสนา  ปานาวา ครูประถม
5 นายอิกรอม  เจะหะ ครูประถม
6 นางสาวเบรต์ธาเนีย ซาด์ยชี  โอธาซา ครูประถม
7 นางสาวนัจญวา  หีมมะหมัด ครูประถม
8 นางสาวดีน่า  มูเก็ม ครูประถม กลุ่มงานวิชาการ
9 นางสาวสุจิตรา  มาลารัตน์ ครูประถม
10 นางสาวยัสมี  โตะ ครูประถม ภาษาไทย กลุ่มงานวิชาการ
11 ว่าที่ร้อยตรี หญิงมีนา  กุลนิล ครูประถม สาระที่ควรเรียนรู้
12 นางสาวโนรกัสมา  ทิพยานนท์ ครูประถม คณิตศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ
13 นางสาวฮูดา  โกสุมพันธ์ ครูประถม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มงานวิชาการ
14 นายอิมรอน  ลาเต๊ะ ครูประถม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการ
15 นางสาวตอวีละห์  แกมะ ครูประถม ภาษาต่างประเทศ
16 นางสาวนัจมีย์  ยูโซะ ครูประถม
17 นางสาวริสซาริญญา  อาสักละ ครูประถม
18 นางสาวจินัฐดา  มูเก็ม ครูประถม
19 นางสาวญาดา  โต๊ะเจ๊ะ ครูปฐมวัย(อนุบาล)
20 นางสาวยูไหวรียะ  กุลนิล ครูปฐมวัย(อนุบาล)
21 นางสาวขนิษฐา  เดชอรัญ ครูปฐมวัย(อนุบาล)
22 นางสาวนูรรอ  หามะ ครูปฐมวัย(อนุบาล) การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มงานวิชาการ
23 นางสาวฟาฎิน  คชฤทธิ์ ครูพี่เลี้ยง
24 นางสาวยูไรดา  ดีสะเอะ ครูพี่เลี้ยง
25 นางสาวอารีณาร์  จารง ครูพี่เลี้ยง
26 นางสาวเอมวิกา  มูละ

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134