บุคลากรทางการศึกษา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวนูรอัยนี  สายสลำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 นายปริวัฒน์  ดารากัย เจ้าหน้าที่พัสดุและซ่อมบำรุง สำนักอำนวยการ
3 นางสาวจุรีรัตน์  โอราวัฒน์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักอำนวยการ
4 นางสาวศศิ  ลารีนู เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
5 นางสาวอทิตยา  ตาเซ๊ะ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ภาษาไทย กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
6 นายปณิธาน  สืบศานติวงศ์ หัวหน้าหน่วยลงทุน
7 นายtest  system

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134