ครู

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวสัลสะบีล  นุกูล ครูภาษาไทย ภาษาไทย
2 นางสาวตัสนีม  อาลี ครูภาษาไทย ภาษาไทย กลุ่มงานวิชาการ
3 นางสาวนูรพิตรี  ศรีแก้ว ครูภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
4 นางสาวกณิกา  พูลเพิ่ม ครูคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ
5 นางสาวฟาตีหม๊ะ  ทวีเงิน ครูคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ
6 นางสาวอาญีละห์  เจะแต ครูสังคม
7 นางสาวอันดา  บูหัส ครูสังคม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการ
8 นางสาวพารีฮาน  บินสะแหละหมัน ครูสังคม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9 นายซาลาหูดิน  เจะเงาะ ครูพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มงานวิชาการ
10 นางสาวกามารีย๊ะ  สามะ ครูสุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มงานวิชาการ
11 นางสาวศิริเพ็ญ  ชอบงาม ครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ
12 นางสาวรอมละห์  มะสง ครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ
13 นางสาวหวันฮัซนาฮ์  ปะดุกา ครูวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 นางสาวซุกรียะห์  เด็นมานิ๊ ครูวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ
15 นายอดินันท์  หมัดหมัน ครูวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มงานวิชาการ
16 นางสาวฮานีฟะห์  เจ๊ะเต๊ะ ครูวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ
17 นางสาวกุซูไวบ๊ะห์  กูเดร์ ครูวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 นางสาวอาภรณ์  หลำบิลส๊ะ ครูคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มงานวิชาการ
19 นางสาวเชลล่าร์ เอนด์ทานา  เทซีโอ ครูภาษาอังกฤษ
20 นางสาวนูรไลลา  อารียู ครูภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
21 นางสาวนัรญมา  เกาะสมัน ครูภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
22 นางสาวนิดา  เก็บเบ็ญหมัด ครูภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
23 นางอามีนะห์  หลีอรัญ ครูภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
24 นางสาววัชรภรณ์   ปานหวาน ครูภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
25 นางสาวกรกนก  พฤกษารัตน์ ครูภาษาอาหรับ
26 นายอาหมัด  หลีอรัญ ครูภาษาอาหรับ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
27 นายฮูสนี  ยาสาแล ครูภาษามลายู ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
28 นายมะรอโซ  ดอเลาะ ครูภาษามลายู ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
29 นางสาวกามาลียะห์  อีแมดือเระ ครูหอพัก กลุ่มงานหอพักหญิง
30 นายอภินันท์  จันทร์ศรี ครูหอพัก
31 นายตาเฟต  จารง ครูหอพัก กลุ่มงานหอพักชาย
32 นางสาวมารินา  ศรียศ ครูหอพัก กลุ่มงานหอพักหญิง
33 นายสุริยพงศ์  สังขาว ครูหอพัก กลุ่มงานหอพักชาย
34 นายฮิลมี  ดาโอ๊ะ ครูหอพัก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานหอพักชาย
35 นายมะลิกี  หมิแหละหมัน ครูอัลกุรอาน
36 นายมูฮัมหมัด  สะมะสะ ครูอัลกุรอาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการ
37 นายนู่รุสดีน  สังลี ครูอิสลามศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการ
38 นางจุธารัตน์  หัสลาม ครูแนะแนว ภาษาไทย กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
39 นายฮาฟีซ  พิชิตแสนยากร ครูพิเศษ
40 นายอูไบดิลลาห์   อาแส ครูพิเศษ
41 นายลุตฟี   การัตน์ ครูพิเศษ
42 นางสาวขวัญฤดี  ประชาเสรี ครูพิเศษ
43 นายนิราซฟัน   มะแซ ครูพิเศษ
44 นายซอฟวาน  นุห์ ครูพิเศษ
45 นางสาวสุฮัยญา  แวยูโซะ ครูพิเศษ
46 นายมูฮัมหมัดริฎวาน   สมานุรัตน์ ครูพิเศษ
47 นางสาวฐิตานันท์  ถนอมพงษ์ชัย ครูพิเศษ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134