ครู

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวตัสนีม  อาลี ครูภาษาไทย ภาษาไทย กลุ่มงานวิชาการ
2 นางสาวสัลสะบีล  นุกูล ครูภาษาไทย ภาษาไทย
3 นางสาวนูรพิตรี  ศรีแก้ว ครูภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
4 นางสาวกณิกา  พูลเพิ่ม ครูคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ
5 นางสาวฟาตีหม๊ะ  ทวีเงิน ครูคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ
6 นายกัมปนาท  มาลิกัน ครูคณิตศาสตร์
7 นายอีรฟาน  เจ๊ะสาแม ครูคณิตศาสตร์
8 นางสาวอาญีละห์  เจะแต ครูสังคม
9 นางสาวอันดา  บูหัส ครูสังคม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการ
10 นางสาวพารีฮาน  บินสะแหละหมัน ครูสังคม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11 นายมูฮำหมัดแคฟรี  หะมะ ครูพลศึกษา
12 นางสาวกามารีย๊ะ  สามะ ครูสุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มงานวิชาการ
13 นางสาวศิริเพ็ญ  ชอบงาม ครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ
14 นางสาวรอมละห์  มะสง ครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ
15 นางสาวหวันฮัซนาฮ์  ปะดุกา ครูวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 นายอดินันท์  หมัดหมัน ครูวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มงานวิชาการ
17 นางสาวกูซูไวบ๊ะห์  กูเดร์ ครูวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 นางสาวฮานีฟะห์  เจ๊ะเต๊ะ ครูวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ
19 นางสาวอาภรณ์  หลำบิลส๊ะ ครูคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มงานวิชาการ
20 นางสาวเชลล่าร์ เอนด์ทานา  เทซีโอ ครูภาษาอังกฤษ
21 นางสาวนัรญมา  เกาะสมัน ครูภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
22 นางสาวนูรไลลา  อารียู ครูภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
23 นางอามีนะห์  หลีอรัญ ครูภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
24 นางสาวกรกนก  พฤกษารัตน์ ครูภาษาอาหรับ
25 นายอาหมัด  หลีอรัญ ครูภาษาอาหรับ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
26 นายฮูสนี  ยาสาแล ครูภาษามลายู ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
27 นายมะรอโซ  ดอเลาะ ครูภาษามลายู ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ
28 นายสุริยพงศ์  สังขาว ครูหอพัก กลุ่มงานหอพักชาย
29 นายอภินันท์  จันทร์ศรี ครูหอพัก
30 นางสาวกามาลียะห์  อีแมดือเระ ครูหอพัก กลุ่มงานหอพักหญิง
31 นางสาวมารินา  ศรียศ ครูหอพัก กลุ่มงานหอพักหญิง
32 นายตาเฟต  จารง ครูหอพัก กลุ่มงานหอพักชาย
33 นายฮิลมี  ดาโอ๊ะ ครูหอพัก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานหอพักชาย
34 นายมะลิกี  หมิแหละหมัน ครูอัลกุรอาน
35 นายมูฮัมหมัด  สะมะสะ ครูอัลกุรอาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการ
36 นายนู่รุสดีน  สังลี ครูอิสลามศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการ
37 นางจุธารัตน์  หัสลาม ครูแนะแนว ภาษาไทย กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
38 นายซอฟวาน  นุห์ ครูพิเศษ
39 นายมูฮัมหมัดริฎวาน   สมานุรัตน์ ครูพิเศษ
40 นายฮาฟีซ  พิชิตแสนยากร ครูพิเศษ
41 นางสาวสุฮัยญา  แวยูโซะ ครูพิเศษ
42 นางสาวขวัญฤดี  ประชาเสรี ครูพิเศษ
43 นายนิราซฟัน   มะแซ ครูพิเศษ
44 นายลุตฟี   การัตน์ ครูพิเศษ
45 นายอูไบดิลลาห์   อาแส ครูพิเศษ
46 นางสาวฐิตานันท์  ถนอมพงษ์ชัย ครูพิเศษ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานวิชาการ

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134