หัวหน้ากลุ่มงาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นางสาวพัตตู  อาแวกาจิ กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานโปรแกรมพิเศษ
2 นางสาวนุสเร๊าะ  บิลเอียด กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
3 นางสาววัลญา  หมัดหมัน สำนักอำนวยการ สำนักอำนวยการ
4 นางสาวพาฎีละห์  หามะ กลุ่มงานตัรบียะฮฺ วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตัรฺบียะฮ์

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134