ผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ กลุ่มบริหาร
1 นายวิชิต  อุศมา ผูู้รับใบอนุญาต
2 นายอนัส  แสงอารี ผู้จัดการ
3 นายยูซุฟ  แขกพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
4 นายวิทยา  พยายาม รองผู้อำนวยการแผนกอนุบาลและประถม คณิตศาสตร์ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
5 นายอับดุลเลาะ  เซ็ง รองผู้จัดการ กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134