เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร(Hatyaiwittayakarn School ) ชื่อย่อว่า ญวค.(HWK.) ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับโครงการที่ดินเพื่อการศึกษาและสร้างชุมชนมุสลิม  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2545  ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้อนุมัติในหลักการ ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสังคม(ปัจจุบันคือมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม)กับสหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด   คณะกรรมการบริหารโครงการที่ดินเพื่อการศึกษาและสร้างชุมชนมุสลิม  ชุดแรกได้ถูกแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมี  นายวิชิต อุศมา ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ(ในขณะนั้น) เป็นประธาน และได้มีการวางรากฐานอาคารและเปิดโครงการฯอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546

          โรงเรียนได้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 (ฮ.ศ.1427) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม(ใบอนุญาตเลขที่ ต. 265 / 2538)   โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ สข 2.10 / 2549 ลงวันที่   1   กุมภาพันธ์ 2549  และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่ 15  พฤษภาคม พ.ศ. 2549เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ตามมาตรา 15(1) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2551 เป็นปีที่โรงเรียนจัดการศึกษาในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4  ครบทุกชั้นเรียน ( ม.1 – ม.6)

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134