เกี่ยวกับเรา

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่ ชื่อ - สกุล ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1. นายปรีชา   เสกสรรค์ ครูใหญ่ 2549 - 2551
2. นายยูซูฟ   นิมะ ผู้อำนวยการ 2551 - 2556
3. นายซุฟยาน  ยุนุ ผู้อำนวยการ 2556 - ปัจจุบัน

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134