เกี่ยวกับเรา

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์โรงเรียน  คือ  มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นประชาชาติมัชฌิมา(ประชาชาติสายกลาง) คือ

  • นักเรียนมีอิสลามเป็นวิถีชีวิต
  • นักเรียนมีภาวะผู้นำ
  • นักเรียนมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมได้
  • นักเรียนมีทักษะชีวิต
  • นักเรียนมีความสามารถในการอ่านอัลกุรอ่าน

เอกลักษณ์โรงเรียน  คือ  โรงเรียนศาสตร์วิถีอิสลาม

  • โรงเรียนนำหลักการอิสลามมาใช้ในการบริหารจัดการ
  • โรงเรียนจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้บูรณาการอิสลาม
  • โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบูรณาการอิสลาม
  • โรงเรียนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมบูรณาการอิสลาม
  • โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาการจัดการศึกษาอิสลาม (ตัรบียะตุลอิสลามียะฮฺ)

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134