เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนประจำต้นแบบมุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมเป็นประชาชาติมัชฌิมา ด้วยการจัดการอย่างมืออาชีพ โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา

พันธกิจ
 1. พัฒนาและส่งเสริมครูให้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอิสลามโดยใช้นวัตกรรมและ ICT (Tablet และอื่นๆเชิงสร้างสรรค์
 2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT และมีระบบควบคุมการใช้ที่สอดคล้องกับอิสลามรวมถึงมีแหล่งเรียนรู้ภายใน (ศูนย์ค้นคว้าด้วยตนเอง) และภายนอกที่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยของนักเรียน
 3. ปรับปรุงระบบการสื่อสารที่หลากหลาย เหมาะสม สะดวก และตามลักษณะอาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน เพื่อการรายงานพัฒนาการและผลงานของนักเรียนด้านต่างๆ  ( เช่น SMS, website, จดหมาย, สมุดรายงานผลงานนักเรียน
 4. จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน จัดกิจกรรมและโครงการเสริม พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ การประเมินผลระดับชาติ เตรียมพร้อมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และแนะแนวเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (และทักษะการใช้ชีวิตระดับนานาชาติ)
 5. ผู้ปกครอง เครือข่ายโรงเรียนในประเทศและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการการศึกษา พัฒนาแผนการเรียนใหม่และผลสัมฤทธิ์นักเรียน
 6. มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณสมบัติมุสลิมที่ดี 10 ประการ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร  9 ประการ
 7. นำระบบตัรบียะห์(พัฒนานักเรียน)มาเป็นงานประจำและต่อเนื่อง  บูรณาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยพัฒนาส่งเสริมให้ ผู้ปกครองชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนา
 8. ปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าโดยใช้วิธีการ Customer Relationship Management (CRM) ซึ่งเป็นการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างแท้จริงโดยการสร้าง คุณค่า แก่ลูกค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง และ Customer Experiential Management(CEM) เป็นการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์เชิงบวกกับองค์กรแบบองค์รวมที่ทุกจุดสัมผัส
 9. พัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะที่กำหนด มีศักยภาพเป็นมูร็อบบีย์ทีมีคุณภาพ  มุ่งมั่น มีวินัยทำงานเป็นทีม มีความก้าวหน้าในอาชีพและมีสวัสดิการที่มั่นคง
 10. มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างเหมาะสมโดยมีสหกรณ์ให้การสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษามีคุณภาพอย่างชัดเจน
 11. นำแนวทางการพัฒนาองค์กรแบบพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM : Total Quality Management
 12. ผู้บริหารทุกระดับใช้ภาวะผู้นำในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านคุณภาพและบุคลากรมีเอกภาพทางความคิด(รวมถึงอุดมการณ์  ยุทธศาสตร์ ฯลฯ) ท่ามกลางความหลากหลาย
 13. มีระบบบริหารจัดการ นิเทศติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาที่ดี โดยใช้กระบวนการ Coaching และ การจัดการความรู้(KM)
 14. พัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ดีในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่บูรณาการอิสลาม และผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนและมาตรฐานระดับชาติ
 15. พัฒนาโรงเรียนนำร่องเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์วิถีอิสลาม โดยการนำหลักการอิสลามใช้ในการบริหารจัดการ หลักสูตร และกระบวนการพัฒนาโดยการจัดกิจรรมพัฒนาผู้เรียน และบรรยากาศให้สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาอิสลาม (ตัรบียะตุลอิสลามียะฮฺ)

ช่องทางการติดต่อ


เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ซ.ทุ่งควนจีน1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: 074-240222
Fax: 074-240134